Meny

Retningslinjer for avl og oppdrett

Nye retningslinjer for Avl og oppdrett, Vedtatt av styret i Januar 2024. Med ikrafttredelse 1.mars 2024

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken 

Innledning

Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien – RAS – og må leses og forstås på bakgrunn av dette.Det er oppdretters ansvar å drive sin avl i tråd med NKKs etiske retningslinjer. Oppdretter skal ha satt seg inn i informasjonen som finnes i RAS dokumentet, og være kjent med prioriteringer og strategier for mentalitet, helse og eksteriør hos boxer. Avlsrådet skal bistå med råd der oppdretter ønsker hjelp til vurderinger og valg. Norsk Boxerklubb vil fremfor å ha strenge restriksjoner for avl, satse på kunnskapsutvikling og formidling i forhold til oppdretterne, både når det gjelder avl, oppdrett, genetikk, helsespørsmål og eksteriør. Dette gjøres gjennom å avholde årlige seminarer for oppdrettere og andre interesserte. 

Paringer og avlsrådet:

Alle paringer skal meldes inn til avlsrådet i god tid før paring finner sted. For å sikre tid for tilbakemelding på kombinasjonen fra avlsrådet, bør man sende inn paringsskjema minimum 1 måned før forventet paringstidspunkt. Avlsrådet skal gi en kommentar til paringsanmeldelsen, og vil kunne fraråde kombinasjoner som gir økt risiko for helseproblemer. 
 

Paringer meldes inn via dette elektroniske skjemaet, på avlsådets sider.
Oppdretter er selv ansvarlig for å innhente dokumentasjon og framlegge denne for avlsrådet. Dette gjelder informasjon om tispen og hannhunden. Avlsrådet har som oppgave å kvalitetssikre informasjonen som blir framlagt. Selv om hundene har vært brukt i avl før må informasjonen sendes inn på nytt. DogWeb gir ikke all informasjonen avlsrådet trenger. 

Tispeeier (oppdretter) og hannhundeier er begge ansvarlige for de valgene som blir gjort.

Informasjonsplikt:

Oppdretter skal innhente informasjon om hannhund, og er pliktig til å informere valpekjøper om arvelige tilstander hos foreldredyrene. Oppdretter, hannhundeier og valpekjøper har en gjensidig plikt til å raskt å gi hverandre relevant informasjon om sykdommer eller defekter som oppstår. Dersom oppdretter har gjort sitt beste, kan ikke vedkommende klandres dersom det dukker opp syke valper!

Sykdom og defekter meldes til avlsrådet på eget skjema. Alle meldinger skal kvalitetssikres. Dersom klubben mottar viktig informasjon som har stor betydning for rasens helse og/eller atferd, skal klubben informere og gjennomføre strakstiltak.  

Gjeldende retningslinjer for paringer utført og/eller planlagt fra og med 1. mars 2024

Alle avlshunder skal gjennomføre veterinærundersøkelse før de brukes i avl maksimalt syv måneder før paring.
For norske avlshunder skal notat fra undersøkelsen legges ved paringsanmeldelse.

Last ned NBK´s skjema for Generell Helseattest her

BOAS – Brachyocephalic Obstructive Airway Syndrome

Krav:

Når det er utviklet godkjent BOAS-test for boxer, skal den brukes i henhold til anbefalinger og eventuelle krav. Hunder med grad 2 og 3 skal ikke brukes i avl.

Spondylose

Krav:

Alle avlsdyr skal ha kjent status etter fylte 12 måneder. Norskeide hunder som er født og/eller vokst opp i Norge skal ha sin status avlest gjennom NKK. Hundens spondylosestatus skal alltid oppgis sammen med hundens alder på undersøkelsestidspunktet.

En hund som har sterk grad før 2 års alder skal ikke brukes i avl, før den er røntget på nytt når den er minst 36 måneder. Etter ny røntging kan man endelig avgjøre om den kan få avkom. Hundens status må da vurderes i forhold til hundens alder og det vi vet om normal utvikling i rasen. Før paring skal det innhentes uttalelse fra klubben.
Når samlet sum spondylose på sikt publiseres i DogWeb, vil styret vurdere å innføre grenseverdier for hva som kan brukes i avl.

Anbefaling:

Tisper som skal ha mer enn to kull, og hannhunder som skal bli far til mer enn 5 kull, bør røntges igjen når de er minst 36 måneder gamle.
 

Kroniske problemer

Krav:

Hunder med kroniske eller tilbakevendende hudproblemer som gjentatte ørebetennelser, kløe/hudbetennelser, furunkulose eller tilbakevendende problemer med oppkast eller diare skal ikke brukes i avl.

Anbefaling:

Hunder som selv er symptomfrie kan gi avkom med allergiske hudlidelser. En hund som selv er frisk, men som i flere kull har fått flere avkom enn gjennomsnittet for rasen (p.t. ca 20 %) med slike problemer, bør ikke brukes mer i avl.

Hofteleddsdysplasi

Krav:

Alle avlsdyr skal ha kjent status, det er også krav for å få valpene registrert i NKK. Hunder med HD E (sterk grad) skal ikke brukes i avl. Hunder med HD E får også sine avkom registrert med avlsforbud i NKKs register.

Samlet indeks skal være minimum 200 på innmeldingstidspunkt. Ved bruk av utenlandskeid hund unnlates indekskrav, den utenlandskeide hunden skal være fri for HD (A eller B).

Anbefalinger:

Hunder som pares med utenlandsk partner og er unnlatt indekskrav, bør være fri for HD. Avlsdyr bør ikke ha sekundærforandringer.

Nyresvikt

Krav:

Hunder som har fått nyresyke avkom diagnostisert før fylte to år, skal ikke brukes i avl. Alle tilfeller av kronisk nyresvikt skal betraktes som arvelig med mindre hunden er blitt obdusert og annen årsak er bekreftet.

Anbefalinger:

Det er viktig at oppdrettere og hannhundeiere følger retningslinjene i NKKs avlsstrategi: "Hvis nære slektninger av en hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den pares med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom". For å forsikre seg om at den enkelte avlshunden ikke har en lavgradig form av kronisk nyresvikt, kan det tas en enkel urinprøve for å måle urinens konsentrasjon: Nedsatt evne til å konsentrere urinen kan være det første tegn til en begynnende nyresvikt.

Hjerte/Doppler

Krav:

Dersom veterinærundersøkelse i forkant av paring avslører mistanke om uregelmessigheter i forhold til hjerte, skal doppler gjennomføres. Undersøkelsen skal utføres av veterinær godkjent av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi og NKK, og registreres i DogWeb. Til avl kan da hunder med gradene negativ, equivokal og mild benyttes. I de tilfellene en hund med mild Aortastenose benyttes i avl, skal denne kun kombineres med en partner som er negativ eller equivokal.

Anbefaling:

Ved bruk av importert av hund/sæd fra land med høy forekomst av hjerteproblemer anbefales kjent dopplerstatus.

Eksteriør

Krav:

Alle hunder som brukes i avl skal ha et rasetypisk eksteriør, dette dokumenteres med minimum premiegrad very good fra offisiell utstilling. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft for hunder som tidligere er brukt i avl.
Dersom oppdretter velger å bruke en boxer med mer enn 1/3 hvitt (genetisk swsw) i avl, skal den kun kombineres med en partner som er fullfarget og uten det hvite genet (genetisk SS) slik at det ikke blir født hvite valper i kullet

Anbefalinger:

Oppdrettere bør gjøre kombinasjoner som ikke fører til hvite valper, dvs at anbefalte kombinasjoner er; SSxSS, SSxSsw, SSxswsw Det anbefales at oppdrettere unngår å bruke hunder med overdrevne eksteriøre rasetrekk i avl.

Mentalitet:

Anbefaling:

Avlsdyr bør ha kjent mental status gjennom karaktertest, MH eller funksjonsanalyse. Avkomstgranskning

Andre Krav:

Når en hannhund har fått fem kull og en tispe to kull, skal de ha «avlskarantene» til minst 30 % av avkommene, fordelt på alle kull, har vært på utstilling og 40 % har blitt røntget i rygg og hofter. I den perioden hunden har «avlskarantene» vil det ikke bli formidlet valper etter den.

Tisper som har hatt to keisersnitt skal ikke brukes i avl. 
Tisper skal ikke pares før ved 20 måneders alder.

Hannhunder som har blitt far til maks antall valper/kull skal ikke brukes mer i avl. Avkom ført etter at en hund er omfattet av avlsrestriksjoner vil ikke bli registrert i NKK.

Hunder som har gått gjennom operasjoner for å korrigere medfødte problemer som går ut over hundens funksjon eller helse skal ikke brukes i avl, for eksempel korrigering av trange luftveier.

Unntak fra krav:

Det gis generell dispensasjon til å få formidlet valper ved bruk av frossen sæd fra hannhunder som ikke lenger er i live, og derfor ikke kan oppfylle dagens avlskrav, så sant kravene til avlsdyr på den tiden hannhunden levde er oppfylt.

Anbefalinger:

Hunder som har fått avkom som er bedre en rasegjennomsnittet med hensyn til spondylose, har fått rasetypiske avkom og har en god HD-indeks, bør få flere kull etter seg.

Hunder som er operert for eller er diagnostisert med bruskløsning (Osteochondrose, OCD), korsbåndsskade eller andre lidelser med arvelig bakgrunn bør ikke brukes i avl.

Oppdretter bør vurdere gentest for å få kjent status for DM (degenerativ myelopati).

I tillegg til NKKs etiske retningslinjer :

• Det er viktig at tisper kan føde naturlig og har gode morsegenskaper.
• En tispe bør få maksimalt 4 kull valper.

Hunder som får avkom med uventet høy forekomst av sykdom eller defekter i flere kull bør ikke brukes mer i avl.

Avlsstrategi:

Norsk Boxerklubb legger NKKs avlsstrategi til grunn, i tillegg poengteres:
• De beste avlsdyrene er de som har fått de beste avkommene.
• Flere individer bør brukes i avl slik at risikoen for matadoravl og innavl minskes.
• Flere norskfødte hunder bør brukes i avl, for å utvide avlsbasen.
• Unge tisper bør for sitt første kull pares med en voksen hannhund med evaluerte avkom.
• Unge hannhunder bør for sine første kull pares med voksne tisper med evaluerte avkom.
 


Gamle Retningslinjer fra gledende fra 1. mai 2014 til 29.feb 2024

Det er senere gjort mindre endringer i retningslinjene som fremkommer i endringsloggen i dokumentet.

Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken 

Innledning

Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien – RAS – og må leses og forstås på bakgrunn av dette. Det er oppdretters ansvar å drive sin avl i tråd med NKKs etiske retningslinjer. Oppdretter skal ha satt seg inn i informasjonen som finnes i RAS dokumentet, og være kjent med prioriteringer og strategier for mentalitet, helse og eksteriør hos boxer. Avlsrådet skal bistå med råd der oppdretter ønsker hjelp til vurderinger og valg. Norsk Boxerklubb vil fremfor å ha strenge restriksjoner for avl, satse på kunnskapsutvikling og formidling i forhold til oppdretterne, både når det gjelder avl, oppdrett, genetikk, helsespørsmål og eksteriør. Dette gjøres gjennom å avholde årlige seminarer for oppdrettere og andre interesserte. 

Paringer og avlsrådet:

Alle paringer skal meldes inn til avlsrådet i god tid før paring finner sted. For å sikre tid for tilbakemelding på kombinasjonen fra avlsrådet, bør man sende inn paringsskjema minimum 1 måned før forventet paringstidspunkt. Avlsrådet skal gi en kommentar til paringsanmeldelsen, og vil kunne fraråde kombinasjoner som gir økt risiko for helseproblemer.
 

Paringer meldes inn på dette elektroniske skjemaet. Oppdretter er selv ansvarlig for å innhente dokumentasjon og framlegge denne for avlsrådet. Dette gjelder informasjon om tispen og hannhunden. Avlsrådet har som oppgave å kvalitetssikre informasjonen som blir framlagt. Selv om hundene har vært brukt i avl før må informasjonen sendes inn på nytt. DogWeb gir ikke all informasjonen avlsrådet trenger. 

Tispeeier (oppdretter) og hannhundeier er begge ansvarlige for de valgene som blir gjort.

Informasjonsplikt:

Oppdretter skal innhente informasjon om hannhund, og er pliktig til å informere valpekjøper om arvelige tilstander hos foreldredyrene. Oppdretter, hannhundeier og valpekjøper har en gjensidig plikt til å raskt å gi hverandre relevant informasjon om sykdommer eller defekter som oppstår. Dersom oppdretter har gjort sitt beste, kan ikke vedkommende klandres dersom det dukker opp syke valper!

Sykdom og defekter meldes til avlsrådet på eget skjema. Alle meldinger skal kvalitetssikres. Dersom klubben mottar viktig informasjon som har stor betydning for rasens helse og/eller atferd, skal klubben informere og gjennomføre strakstiltak.  

Krav til avlsdyr:

Kull der begge foreldrene oppfyller disse kravene vil bli oppført på Norsk Boxerklubbs valpeliste så sant oppdretter har meldt fra om paringen på fastsatt skjema, og sendt nødvendig dokumentasjon til avlsrådet.

Hunder som skal brukes i avl skal være sunne og friske med et rasetypisk temperament og eksteriør.

1.    Eksteriør – alle hunder som brukes i avl skal ha et rasetypisk eksteriør, dette dokumenteres med premiegrad fra offisiell utstilling. For hunder som er lovlig kupert i hjemlandet og importert til et land med kuperingsforbud som gjør at hunden ikke kan få et utstillingsresultat, faller krav om utstillingsresultat bort.

2.   Kroniske problemer - Hunder med kroniske eller tilbakevendende hudproblemer som gjentatte ørebetennelser, kløe/hudbetennelser, furunkulose eller tilbakevendende problemer med oppkast eller diare skal ikke brukes i avl.

3.   Spondylose – alle avlsdyr skal ha kjent status etter fylte 12 måneder. Norskeide hunder som er født og/eller vokst opp i Norge skal ha sin status avlest gjennom NKK. Hundens spondylosestatus skal alltid oppgis sammen med hundens alder på undersøkelsestidspunktet. Hunder med sterk grad spondylose ved røntgen før fylte 2 år, skal ikke brukes i avl før de er røntget på nytt ved minst tre års alder og ny vurdering er gjort.

4.     HD – alle avlsdyr skal ha kjent status, det er også krav for å få valpene registrert i NKK. Hunder med HD E (sterk grad) og HD D (middels grad) skal ikke brukes i avl (Hunder med HD E får også sine avkom registrert med avlsforbud i NKKs register).

5.    Hjerte – alle avlsdyr skal ha kjent status ved ultralyd dopplerundersøkelse etter fylte 12 måneder. Undersøkelsen skal utføres av veterinær godkjent av Norsk Forening for Veterinær Kardiologi og NKK, og registreres i DogWeb. 

Til avl kan hunder med gradene negativ (0), equivocal (1) og mild (2) benyttes. I de tilfellene en hund med mild (2) Aortastenose benyttes i avl, skal denne kun kombineres med en partner som er negativ (0).

Oppdatert liste over godkjente screenere er tilgjengelig på klubbens nettsider og på facebooksidene til Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.

6.    Nyresvikt – når det er utviklet en DNA-test, skal den brukes i henhold til NKKs anbefalinger. Frem til en slik test foreligger, er det viktig at oppdrettere og hannhundeiere følger retningslinjene i NKKs avlsstrategi: "Hvis nære slektninger av en hund med en kjent eller antatt arvelig sykdom brukes i avl, bør den pares med en hund som kommer fra en familie med lav eller ingen forekomst av tilsvarende sykdom". Norsk Boxerklubb anbefaler at foreldre til syke hunder tas ut av avl nå (men kan brukes med forsiktighet når vi har en DNA-test, fordi de da kan pares med en partner som ikke har anlegget).

7.   Dersom oppdretter velger å bruke en boxer med mer enn 1/3 hvitt (genetisk swsw) i avl, skal den kun kombineres med en partner som er fullfarget og uten det hvite genet (genetisk SS) slik at det ikke blir født hvite valper i kullet

8.    Tisper som har hatt to keisersnitt skal ikke brukes i avl.

9.     Tisper skal ikke pares før ved 20 måneders alder.

10.   Hannhunder som har blitt far til maks antall valper/kull skal ikke brukes mer i avl.

11.  Hunder som har gått gjennom operasjoner for å korrigere medfødte problemer som går ut over hundens funksjon eller helse skal ikke brukes i avl, for eksempel korrigering av trange luftveier.
 

Norsk Boxerklubbs anbefalinger til avlsdyr:

Eksteriør:
Minimum «good» i åpen klasse (fra 15 måneder). Det anbefales at oppdrettere unngår å bruke hunder med overdrevne eksteriøre rasetrekk i avl (se RAS dokumentet). Hunder fra land der det ikke gis kvalitetsbedømmelse, og som ikke har et championat, kan fremvises for en spesialdommer i hjemlandet og få en beskrivelse som erstatter kvalitetspremiering.

Det anbefales at oppdrettere gjør kombinasjoner som ikke fører til hvite valper, dvs at anbefalte kombinasjoner er; SSxSS, SSxSsw, SSxswsw

Mentalitet:
Avlsdyr bør ha kjent mental status gjennom karaktertest, MH eller funksjonsanalyse.

Kroniske hudlidelser:
Hunder som selv er symptomfrie kan gi avkom med allergiske hudlidelser. En hund som selv er frisk, men som i flere kull har fått flere avkom enn gjennomsnittet for rasen (p.t. ca 20 %) med slike problemer bør ikke brukes mer i avl.

Spondylose:
 En hund som har sterk grad før 2 års alder skal ikke brukes i avl, men kan røntges på nytt når den er minst 36 måneder før man endelig avgjør om den skal få avkom. Hundens status må da vurderes i forhold til hundens alder og det vi vet om normal utvikling i rasen. Før parring skal det innhentes uttalelse fra klubben.

Status for eldre hunder må ses i forhold til hundens alder på røntgentidspunktet.

Tisper som skal ha mer enn to kull, og hannhunder som skal bli far til mer enn 5 kull, bør røntges igjen når de er minst 36 måneder gamle.
 

Hofteleddsdysplasi: 
Samlet indeks for avlsdyrene bør være så høy som mulig, til sammen minst 200 på paringstidspunktet.
ES (egen sikkerhet) for det ene avlsdyret bør være over MS (minimum sikkerhet).

Utenlandske hunder uten indeks, bør ha HD A eller B. Dersom den norske partneren har spesielt god indeks, kan også HD C brukes. Hunder fra land med andre typer avlesningsmetoder, bør være HD-fri i sitt hjemland. I begge tilfeller bør den norske partneren ha en indeks over 100 og ES over MS. Norske hunder som ikke har fått indeks i Dogweb, behandles som utenlandske hunder.
 

Nyresvikt:
For å forsikre seg om at den enkelte avlshunden ikke har en lavgradig form av kronisk nyresvikt, kan det tas en enkel urinprøve for å måle urinens konsentrasjon: Nedsatt evne til å konsentrere urinen kan være det første tegn til en begynnende nyresvikt. Alle tilfeller av kronisk nyresvikt hos unge boxere skal betraktes som arvelig med mindre hunden er blitt obdusert og annen årsak er bekreftet
 

Andre anbefalinger
Hunder som er operert for eller er diagnostisert med bruskløsning (Osteochondrose, OCD), korsbåndsskade eller andre lidelser med arvelig bakgrunn bør ikke brukes i avl.

I tillegg til NKKs etiske retningslinjer punkt 7:
- Tispen bør ikke pares etter 7 års alder.
- Det er viktig at tisper kan føde naturlig og har gode morsegenskaper.
- En tispe bør få maksimalt 4 kull valper.
- Hunder som får avkom med uventet høy forekomst av sykdom eller defekter i flere kull bør ikke brukes mer i avl.

Avlsstrategi:

Norsk Boxerklubb legger NKKs avlsstrategi til grunn, i tillegg poengteres:
- De beste avlsdyrene er de som har fått de beste avkommene.
- Flere individer bør brukes i avl slik at risikoen for matadoravl og innavl minskes.
- Flere norskfødte hunder bør brukes i avl, for å utvide avlsbasen. 
- Unge tisper bør for sitt første kull pares med en voksen hannhund med evaluerte avkom
- Unge hannhunder bør for sine første kull pares med voksne tisper med evaluerte avkom
 

Avkomsgranskning:

Når en hannhund har fått 5 kull og en tispe 2, skal de ha «avlskarantene» til minst 30 % av avkommene, fordelt på alle kull, har vært på utstilling og 40 % har blitt røntget i rygg og hofter. I den perioden hunden har «avlskarantene» vil det ikke bli formidlet valper etter den. Oversikt over helse-, mentaltest- og utstillingsresultater for avkom etter hannhunder som har 3 eller flere kull etter seg, publiseres i Boxernytt og på NBKs websider.

Hunder som har fått avkom som er bedre en rasegjennomsnittet med hensyn til spondylose, har fått rasetypiske avkom og har en god HD-indeks, bør få flere kull etter seg!

*På forespørsel har NKKs helseavdeling informert om at "nære slektninger" er foreldre, helsøsken og avkom.

Fotnoter:
09.06.2017
Sak 21:
Styret vedtar å endre retningslinjene for avl slik at det gis generell dispensasjon til å få formidlet valper ved bruk av frossen sæd fra hannhunder som ikke lenger er i live, og derfor ikke kan oppfylle dagens avlskrav, så sant kravene til avlsdyr på den tiden hannhunden levde er oppfylt.

Regelverket evalueres av styret etter to år, og justeres hvis det er behov for det.


Endringslogg:


April 2015

Norsk Boxerklubb anbefaler at foreldre til syke hunder tas ut av avl nå (men kan brukes med forsiktighet når vi har en DNA-test, fordi de da kan pares med en partner som ikke har anlegget).

Anbefaling i forhold til nyresvikt. Vedtatt på styremøtet i NBK 09.04.2015

Oktober 2015

Endret krav om %-andel avkom med utstillingsresultat fra 40 til 30 % for hunder som er i periode med avkomstgransking.

Gjennomgang av andel avkom med utstillingsresultat viste at 40 % var for høyt.

Mars 2016

Krav om Doppler for hunder som skal brukes i avl innføres per 1. mars 2016

  

April 2016

Paringer meldes inn på standard skjema og sammen med skjemaet sendes alle helseattester samt utstillingskritikk og annen relevant informasjon.

All dokumentasjon skal sendes inn hver gang sammen med paringsskjemaet. Vedtatt på styremøtet i NBK 13.04.2016

September 2016

Presisering av retningslinjene for å dekke tilfeller en oppdretter ønsker å bruke en boxer med mer enn 1/3 hvitt i avl.

Endringen ble vedtatt på styremøtet i NBK 09.05.2016, under forutsetning av oppheving av det generelle avlsforbudet på boxer med mer enn 1/3 hvitt.

Juni 2017

Styret vedtar å endre retningslinjene for avl slik at det gis generell dispensasjon til å få formidlet valper ved bruk av frossen sæd fra hannhunder som ikke lenger er i live, og derfor ikke kan oppfylle dagens avlskrav, så sant kravene til avlsdyr på den tiden hannhunden levde er oppfylt.

Vedtatt på styremøtet i NBK 09.06.2017

 

September 2018

Endring i avsnitt om Paringer og avlsrådet går i hovedsak ut på:
endring i innmelding til avlsrådet fra "så snart som mulig" til "i god tid før". Fra "ønsker råd" til "sikre tilbakemelding fra"

Vedtatt justert på styremøtet i NBK 02.09.2018

Mai 2021

Endringer i krav om utstillingsresultat i retningslinjene:

Varig tillegg:

For hunder som er lovlig kupert i hjemlandet og importert til et land med kuperingsforbud som gjør at hunden ikke kan få et utstillingsresultat, faller krav om utstillingsresultat bort

Vedtatt endring på styreseminar i NBK 07-09.05.2021

Mai 2021


Januar 2023

Midlertidig tillegg som opphører når det igjen er mulig å reise og delta på utstillinger.:

På grunn av pandemien er det for mange vanskelig eller umulig å få deltatt på utstilling med hunden før den brukes i avl. Når det ikke er mulig å få deltatt på offisiell utstilling, kan et utstillingsresultat erstattes av en dommeruttalelse fra en dommer autorisert for boxer.

Opphev av midlertidig

Vedtatt som midlertidig på styreseminar i NBK 07-09.05.2021

Midlertidig på grunn av pandemien -Covid-19