Meny

Spørsmål og svar til retningslinjene for avl

 På denne siden har vi forsøkt å svare på noen av de spørsmålene som er kommet inn til klubben i forbindelse med nye retninglsinjer for avl og oppdrett.


Generelle spørsmål:


Har miljøet hundene utsettes for vært vurdert i forhold til hva som eventuelt gjør hunder syke?
De nye retningslinjene omhandler bare tilstander som har en arvelig bakgrunn. Miljøet hundene utsettes for kan være med på å påvirke i hvilken grad hunden viser tilstanden, men miljøet alene skaper ikke allergier, HD, spondylose eller hjertefeil. Nyresvikt kan ha andre årsaker enn arv, derfor må vi vente til det finnes en DNA – test før vi kan ha krav på dette området

Vil det være noe som heter ikke-godkjente kull?
Det blir ingen skille på dette lenger. Så sant alle punktene under "Krav til avlsdyr" 1-10 er oppfylt, vil kullet stå på valpelisten.

Får det nye regelverket tilbakevirkende kraft, slik at hunder som har vært i avl må ta nye tester iht. de nye retningslinjene?
Reglene vil kun gjelder for kull som blir født i fremtiden. For punktene 1-10 under "Krav til avlsdyr" vil man måtte få gjort de undersøkelser som mangler, eller ta hensyn til at hunden har et kronisk problem, selv om det ikke har vært gjort tidligere. For de aller fleste er det kun kravet om hjerteundersøkelse med doppler for avlshunder som er nytt.  For de punktene som står under "Norsk Boxerklubbs anbefalinger til avlsdyr" er det ingen krav, kun anbefalinger, og det er opp til oppdretter og hannhundeier om de ønsker å følge disse anbefalingene eller ikke.

Hvordan skal klubben formidle valper?
Det vil ikke være noen endring på dette, alle valper der begge foreldre oppfyller "Krav til avlsdyr" punkt 1-10 vil bli formidlet.

Vil det lages et skjema med antall ”bør” som er oppfylt, så valpekjøpere kan spørre hvorfor oppdretter har valgt å ikke følge anbefalingen?
Det er ikke fastsatt nøyaktig hvordan dette skal gjøres, men det skal tydeliggjøres slik at valpekjøper kan stille spørsmål. Det er utarbeidet en valpekjøperguide.

Hvordan vil klubben følge opp at ikke dette fører til øking av negative helsereslutater?
Klubben følger med på statistikkene som kommer fra NKK, og det bør vurderes å gjøre en ny helse – og atferdsundersøkelse om 5 år når den rasespesifikke avlsstrategien skal opp til totalrevidering (jfr. anbefaling fra NKK).

Vil ikke de nye retningslinjene gjøre av vi utelukker mer enn 50 %?
Nei, tvert imot. De gamle retningslinjene utelukket ca. 60 % av populasjonen fra avl (hvis man forutsatte at de med allergi ikke ble brukt i avl, og at 20 % av de som blir født er hvite). Med det nye regelverket utelukkes ca 40% (og det utgjøres i hovedsak av de hvite og de med allergi).

Spondylose:

Hvorfor tillate bruk av hunder med middels og sterk grad spondylose – selv om de er røntget etter tre år?
Fordi en slik hund faktisk kan være en bedre avlshund enn en hund som er fri eller har svak grad når den er ett år gammel. Eksempel på et godt avlsdyr kan være en hund som har en bro mellom L7/S1 – den vil da i Norge få status sterk grad, mens den i Tyskland leses av som SP 0. Hvis man tar nye bilder av denne hunden når den er 3 år, og det ikke har skjedd noen forverring, kan dette være en hund som er en bra avlshund. Motsatt tilfelle er en hund som er fri når den er 13 måneder, og som utvikler sterk grad spondylose i hele ryggen ved 2-3 års alder. Den siste er en særdeles dårlig avlshund. Spondylose utvikler seg over tid, og med forskjellig fart – derfor er det viktig å ha et mer helhetlig bilde, og ikke utelukke hunder som kan gi et positivt bidrag til avlen.

Hjerte:

Skal alle avlsdyr skal ha kjent status ultralyd dopplerundersøkelse etter fylte 12 mnd.?
Ja, fra 1. mars skal alle avlsdyr ha doppler utført av godkjent screener. Dette vil være en tilnærming til regelverk som finnes i andre land, og har vært et uttalt ønske fra mange oppdrettere i høringsrundene.

Vil grenseverdiene for dopplerundersøkelse samkjøres med kontinentets verdier?
Grenseverdiene vil bli anbefalt av de kardiologene som er organisert i Norsk Forening for Veterinær Kardiologi, og vil basere seg på erfaringer og praksis fra Kardiologer i andre land.

Det er store forskjeller på hvor i landet det er mulig å få tatt en doppler- undersøkelse, vil ikke dette kravet bli veldig vanskelig for noen?
Veterinærene som kan utføre slike undersøkelser finnes over hele landet, så langt med unntak av Troms og Finnmark – men der bor det for tiden veldig få boxeroppdrettere. Det skal derfor ikke være vanskelig å få utført slike undersøkelser. Klubben vil bidra til at godjente screenere også kommer til nord-norge f.eks. i forbindelse med utstillinger.

Er ikke dopplerundersøkelse veldig dyrt?
Det er en spesialisert undersøkelse som stiller store krav til kompetanse og utstyr, så det blir nok ingen billig undersøkelse. Undersøkelsen skal bare utføres en gang, så det er en engangsutgift. Det er avtalt egen pris for dopplerundersøkelse hos de godkjente screenerne.

Mentalitet:

Har man tatt med en anbefaling om mentaltest av boxer fordi mentalitet er et problem i rasen?
Mentaltest er også tatt med som en anbefaling fordi det har vært et ønske fra mange oppdrettere i høringsrunden. Mentaltestestene kan være et godt hjelpemiddel til å beholde rasens stødige mentalitet, og kan også brukes til å få mer informasjon om hvilke egenskaper hundene har, slik at man kan gjøre kombinasjoner som vil gi større sannsynlighet for å få disse egenskapene.

Avkomgransking:

Hvorfor skal man ha avkomgransking?
For å sikre at det er de avlsdyrene som får de beste avkommene som brukes videre i avl! Det vil også gi oppdretter og hannhundeier mulighet til å ta ut av avl hunder som har særlig høy frekvens av arvelige tilstander hos sine avkom.


Endringslogg:

15.07.2014
Publisert
Mars 2016
Rettet som en følge av endring i regler for doppler