Meny

Lover for Norsk Boxerklubb

De nye lovene er mottatt godkjent av Norsk Kennel Klub i januar 2020, og du finner de på lenken under her.
paragraf2-lovlig
NBK-klubbeIngress
De nye lovene for Norsk Boxerklubb finner dere her

                                   __________________________________________________________________________________________________________
På årsmøtet 14. april 2018, vedtok Norsk Boxerklubb nye lover bygget på  Norsk Kennel Klub sin nye lovmal av november 2017. I etterkant av årsmøtet sendte styret lovene inn for godkjenning til NKK og etter noe endringer ble de godkjente lovene mottatt av NBK og ligger på lenken over.

På årsmøte i 2013 gjorde klubben justeringer i lovene for å sikre mer tid til styre og valgkomite til å behandle innkomne saker og valg. Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: §3-3 b tilføres ”og på klubbens hjemmesider.”, Ny 3-3 b. Endring til 3 ukers varsel (fra dagens 4), 3-2 e. Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 4 dager før årsmøtet (fra dagens 7), 4-2 d – protokoll fra styremøtene offentliggjøres på klubbens hjemmeside

28. februar 2013 ble lovene godkjent av NKK med en anmerking (som har resultatert i ny §4-3 i) og en påpekning av skrivefeil (i § 6-5).

En arbeidsgruppe bestående av Knut Brodal og Per Frey, laget et forslag til nye lover som var i tråd med lovmalen fra NKK og som samtidig ivaretok klubbens ønsker om tillegg. Gruppen la frem forslaget på årsmøtet 24. mars 2012, som kun vedtok mindre endringer.

I 2011 vedtok Norsk Kennel Klub en ny lovmal som alle samarbeidende klubber skulle bygge sine lover rundt.