Meny

Lover for Norsk Boxerklubb

De nye lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub i januar 2020, og du finner de på lenken under her.
paragraf2-lovlig
NBK-klubbeIngress
De nye lovene for Norsk Boxerklubb finner dere her

                                   __________________________________________________________________________________________________________
Siste endring er gjort på årsmøtet 6. april 2019.

På årsmøtet 14. april 2018, vedtok Norsk Boxerklubb nye lover bygget på  Norsk Kennel Klub sin nye lovmal av november 2017. I etterkant av årsmøtet sendte styret lovene inn for godkjenning til NKK og etter noe endringer ble de godkjente lovene mottatt av NBK og ligger på lenken over.

På årsmøte i 2013 gjorde klubben justeringer i lovene for å sikre mer tid til styre og valgkomite til å behandle innkomne saker og valg. Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: §3-3 b tilføres ”og på klubbens hjemmesider.”, Ny 3-3 b. Endring til 3 ukers varsel (fra dagens 4), 3-2 e. Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 4 dager før årsmøtet (fra dagens 7), 4-2 d – protokoll fra styremøtene offentliggjøres på klubbens hjemmeside

28. februar 2013 ble lovene godkjent av NKK med en anmerking (som har resultatert i ny §4-3 i) og en påpekning av skrivefeil (i § 6-5).

En arbeidsgruppe bestående av Knut Brodal og Per Frey, laget et forslag til nye lover som var i tråd med lovmalen fra NKK og som samtidig ivaretok klubbens ønsker om tillegg. Gruppen la frem forslaget på årsmøtet 24. mars 2012, som kun vedtok mindre endringer.

I 2011 vedtok Norsk Kennel Klub en ny lovmal som alle samarbeidende klubber skulle bygge sine lover rundt.