Hovedstyrets forventninger til oppdrettere som er medlem av Norsk Boxerklubb

Hovedstyret forventer at alle oppdrettere som er medlemmer følger Norsk Boxerklubbs lover, og har derfor laget et skriv rundt dette:

Hovedstyrets forventninger til oppdrettere som er medlem av Norsk Boxerklubb.

Hovedstyret forventer at alle oppdrettere som er medlemmer følger Norsk Boxerklubbs lover:

§ 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å:

a﴿ Støtte Norsk Boxerklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet

b﴿ Følge Norsk Boxerklubb og Norsk Kennel Klubs lover, bestemmelser og

retningslinjer

c﴿ Sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med

slik de er offentliggjort av NBK eller NKK hva gjelder klubbinterne regelverk

I praksis betyr det at man som medlem støtter opp om klubbens aktiviteter og formål, bruker klubbens demokratiske organer hvis man ønsker endring. Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og vi forventer at alle medlemmer respekterer det som bestemmes av flertallet på årsmøtet.

Det betyr også at man som oppdretter er forpliktet til å sende inn melding om paring til avlsrådet for alle kull man er oppdretter av, hovedstyret har sett gjennom fingrene med dette i en periode, for å la de oppdretterne som protesterer få gjennomføre sin protest, men nå er den perioden over. Vi viser til retningslinjene for avl: Alle paringer skal meldes inn til avlsrådet så snart som mulig etter gjennomført paring. Dersom man ikke ønsker at valpene formidles gjennom valpeformidlingen, kan oppdretter velge det bort. Dersom oppdretter ikke ønsker å følge retningslinjene for avl, er det oppdretters valg – et valg de har rett til å gjøre, og plikt til å ta ansvar for.

Det betyr også at hovedstyret forventer at oppdrettere følger NKK’s etiske grunnregler og avlsstrategi. Det innebærer blant annet at man er skal informere valpekjøpere om foreldrenes helse, og om risiko for å utvikle sykdom og helseplager. Eksempelvis resultat av rutineundersøkelser for tidligere avkom fra foreldrene, om en eller begge foreldre har nære slektninger med nyresvikt eller andre alvorlige helseproblemer (hjertesykdom, epilepsi e.l.) om avlshunden kommer fra kull der flere søsken har samme helseproblem, som f.eks allergi. Et viktig punkt i NKK’s etiske grunnregler er:

9. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseender etterleve Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.

Når man sier at man følger NBK’s retningslinjer for avl, men ikke gjør det i praksis er det et brudd på denne bestemmelsen (eksempler er å ikke ha gjort dopplerundersøkelse, fortsette å bruke matadorer, bruke foreldredyr som har avkom som er dårligere enn gjennomsnittet for rasen etter avkomsgranskingen).

Vi forventer også at oppdrettere deltar aktivt i klubbens arrangementer, på de seminarene som arrangeres er det deltakerne som bestemmer temaet, og foredragsholderne har høy kompetanse innen sitt fagområde. Vi forventer å se de erfarne oppdretterne der, både fordi de kan bidra med sin praktiske erfaring og kunnskap til nye og uerfarne oppdrettere, og fordi vi vet at de også trenger faglig påfyll og oppdatering

Vi forventer også at alle oppdrettere ønsker å bidra til rasens fremtid på beste måte, og for å gjøre det er det viktig å skape et miljø der vi sammen kan abeide for boxerens beste. Vi forventer derfor at de erfarne oppdretterne er generøse med å dele av sin erfaring, og at de er åpne og inkluderende i forhold til de nye og kommende oppdretterne våre.

Vi forventer at oppdrettere som er medlemmer av NBK deler og feirer hverandres små og store seire!

Vi forventer at våre oppdrettere også er åpne når de møter motgang, og at oppdretterkolleger er støttende og empatiske.

Sist, men ikke minst, forventer vi at alle oppdrettere driver sitt oppdrett med rasestandarden som mål, og med god kunnskap om tydelige standpunkter om RAS og om rasens fortrinn og utfordringer.

Vi vil benytte anledningen til å informere om at oppdrettere som unnlater å oppfylle sine plikter som medlemmer ihht § 2-3 Medlemsplikter i Norsk Boxerklubbs lover vil fremover, i første omgang, motta en skriftlig advarsel fra klubben.