Meny

Lover

NBK-klubbe

På årsmøtet i april 2018 ble det vedtatt nye lover for Norsk Boxerklubb. Lovene bygger på en lovmal vedtatt av Norsk Kennel Klub. I etterkant av årsmøtet sendte styret lovene inn for godkjenning til NKK.

Styret har nå fått tilbakemelding fra NKK. I tillegg til en rekke mindre redaksjonelle endringer, var det et punkt som ikke ble godkjent. I lovene har vi samme frist for å melde fra om dato for årsmøte og melde inn kandidater. I lovene fremkommer det hvordan dette vil bli håndtert frem til vi kan endre lovene på neste årsmøte.
paragraf2-lovlig

De nye lovene for Norsk Boxerklubb finner dere her
På årsmøtet 14. april 2018, vedtok Norsk Boxerklubb nye lover bygget på  Norsk Kennel Klub sin nye lovmal av november 2017.

Lovene er sendt NKK for godkjenning! - Norsk Boxerklubb sitt forslag til lover før godkjenning av NKK


I november 2017 vedtok Representantskapsmøtet i Norsk Kennel Klub ny lovmal for raseklubbene.


Den nye lovmalen er allerede gjeldende på områder der det er konflikt mellom gammel lov og det som står som obligatorisk i ny lovmal. Dette har betydning særlig for avstemmingsregler, men også delvis for valg (bl.a. valgkomite der det nå skal velges leder som særskilt valg).

Her kan dere lese brev fra NKK der de beskriver implementeringsprosess for nye lover og den nye lovmalen, samt klubbens invitasjon til medlemmer om å stille spørsmål etc. til de nye lovene på Facebookgruppen "Norsk Boxerklubbs Diskusjonsforum".

Styret vil legge frem forslag til nye lover på årsmøtet 14. april 2018.


______________________________________________________________________________________________


På årsmøte i 2013 gjorde klubben justeringer i lovene for å sikre mer tid til styre og valgkomite til å behandle innkomne saker og valg. Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: §3-3 b tilføres ”og på klubbens hjemmesider.”, Ny 3-3 b. Endring til 3 ukers varsel (fra dagens 4), 3-2 e. Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 4 dager før årsmøtet (fra dagens 7), 4-2 d – protokoll fra styremøtene offentliggjøres på klubbens hjemmeside

28. februar 2013 ble lovene godkjent av NKK med en anmerking (som har resultatert i ny §4-3 i) og en påpekning av skrivefeil (i § 6-5).

En arbeidsgruppe bestående av Knut Brodal og Per Frey, laget et forslag til nye lover som var i tråd med lovmalen fra NKK og som samtidig ivaretok klubbens ønsker om tillegg. Gruppen la frem forslaget på årsmøtet 24. mars 2012, som kun vedtok mindre endringer.

I 2011 vedtok Norsk Kennel Klub en ny lovmal som alle samarbeidende klubber skulle bygge sine lover rundt.