Meny

Lover

ParagrafI 2011 vedtok Norsk Kennel Klub en ny lovmal som alle samarbeidende klubber skulle bygge sine lover rundt. 

En arbeidsgruppe bestående av Knut Brodal og Per Frey, laget et forslag til nye lover som var i tråd med lovmalen fra NKK og som samtidig ivaretok klubbens ønsker om tillegg. Gruppen la frem forslaget på årsmøtet 24. mars 2012, som kun vedtok mindre endringer. 

28. februar 2013 ble lovene godkjent av NKK med en anmerking (som har resultatert i ny §4-3 i) og en påpekning av skrivefeil (i § 6-5).

På årsmøte i 2013 gjorde klubben justeringer i lovene for å sikre mer tid til styre og valgkomite til å behandle innkomne saker og valg. Endring gjort av årsmøte 7. april 2013: §3-3 b tilføres ”og på klubbens hjemmesider.”, Ny 3-3 b. Endring til 3 ukers varsel (fra dagens 4), 3-2 e. Forhåndsstemmer skal være klubben i hende senest 4 dager før årsmøtet (fra dagens 7), 4-2 d – protokoll fra styremøtene offentliggjøres på klubbens hjemmeside

Her finner du klubbens lover.