Viktig informasjon til medlemmer av Norsk Boxerklubb

Til medlemmer i Norsk BoxerklubbLogo


Oslo 8. mars 2018


Viktig orientering


Hovedstyret i Norsk Boxerklubb ønsker med dette å informere om at vi har blitt ilagt straff fra Disiplinær Komiteen (DK) i Norsk Kennel Klubb. Alle medlemmer av hovedstyret har fått en advarsel. Vår leder Cecilie Strømstad har i tillegg tapt retten til å inneha tillitsverv i perioden 05.02.2018 -05.02.2019. Vi har bedt om at saken får oppsettende (utsatt) virkning i påvente av anke. I påvente av svar på dette er styret og avlsrådet omorganisert.

Styret mener det er viktig at klubbens medlemmer er klar over at denne saken kan få store konsekvenser for klubbens drift. I tillegg til at styret er uenige i DKs vedtak om disiplinærreaksjon, og allerede har varslet at vi kommer til å anke avgjørelsene, er det også helt uakseptabelt at styrets leder, Cecilie Strømstad, ilegges en strengere straff enn øvrige styremedlemmer.

Bakgrunn for saken:
Som kjent har Norsk Boxerklubb i lengre tid arbeidet med å innlemme boxere med mer enn en tredjedel hvitt i avlsbasen, jf. klubbens årsmøtevedtak om dette. Vi har mange tilstander og sykdommer å ta hensyn til, og det er viktig å ikke utelukke hunder fra avl på grunn av farge.

For å klargjøre vårt syn sendte hovedstyret, utstillingsrådet og avlsrådet et brev til Autoriserte Hundedommeres Forening (AHF) og til alle dommere autorisert for boxer hvor vi forklarte vårt syn på boxere med mer enn en tredjedel hvitt og informerte om viktigheten av å innlemme disse i vår avlsbase. I standarden er store hvite tegninger som kjent ikke nevnt som diskvalifiserende feil og for å kunne brukes i avl er det viktig at også boxere med mer enn en tredjedel hvitt får en premiegrad fra utstilling.

Etter å ha mottatt dette brevet klaget AHF, hovedstyret, utstillingsrådet og avlsrådet inn til DK.

6. mars fikk medlemmene i styret, avlsrådet og utstillingsrådet svar på DKs behandling i saken. DK konkluderer med at medlemmene i avlsrådet og utstillingsrådet ikke har hatt noe med behandlingen av den opprinnelige saken og gjøre, og det iverksettes dermed ikke disiplinærreaksjon overfor dem. Alle styrets medlemmer ilegges en advarsel etter NKKs lover §7-2, 1. ledd bokstav a.

I tillegg ilegges klubbens leder, Cecilie Strømstad, en disiplinærreaksjon der hun «taper retten til å inneha tillitsverv i klubben fra 05.02.2018 – 05.02.2019 fordi hun har et særlig ansvar».

På bakgrunn av vedtaket i DK 6. mars, hadde styret i NBK i går (7. mars) et ekstraordinært styremøte. Styret i klubben er uenige i vedtaket i DK. Vi anser det som helt urimelig og ikke akseptabelt, at styrets leder ilegges en strengere straff enn resten av styremedlemmene. Styret har fulgt helt ordinære regler for styrevirksomhet. Det er fattet et flertallsvedtak i saken og styreleder har selvfølgelig ikke vetorett eller annen mulighet til å stanse dette. Det er ikke tatt protokolltilførsel i saken og følgelig står styret samlet bak vedtaket.

I påvente av avgjørelse i henhold til oppsettende (utsatt) virkning på vedtak om tap av rett til tillitsverv, har Cecilie Strømstad trådt til side og Inger Beate Vongraven Dyrstad leder styret inntil videre, sammen med øvrige styremedlemmer.

Styrets gjenværende medlemmer vil jobbe med en anke på vedtaket fra Disiplinærkomiteen.

Styret vil holde klubbens medlemmer orientert om hva som skjer videre i saken.

Styret

Her er lenke til brevene: Brev til AHF av 06.11.2017 - Brev til dommerne av 31.10.2017