Snutemålingsprosjekt av Line Orlund, utgitt i Boxernytt nr 4 2021

Boxeren er en såkalt brachyocephal rase, som betyr at den er kortskallet/kortsnutet, og har
derfor større frekvens av pusteproblem, enn raser som har ”normale” hoder. På folkemunne
vil ofte boxeren bli betegnet som kortsnutet rase.
 
Om boxerpopulasjonen i Norge utvikler seg i retning av stadig
kortene snuter eller ikke, er og har i mange år, vært gjenstand
for diskusjon. Faktum er at det er mye synsing rundt dette
spørsmålet og ingen som egentlig vet noe håndfast og
dokumentet. Noe av problemet er at vi ikke har gode metoder
for å måle om forholdet mellom snute og skalle faktisk er 1:2.
 
I samfunnet rundt oss har også søkelyset på de brahyocephale
rasene økt. Veterinærer og dyrevernorganisasjoner har slått alarm om at avlen gjennom
mange år har ført til økende helseskade, og lidelse hos mange dyr. Dyrebeskyttelsen Norge
stevnet 23. november 2020 Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og
seks oppdrettere til Oslo Tingrett med påstand om at det er i strid med dyrevelferdsloven §
25 første og annet ledd å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.
 
Selv om boxer ikke er blant de saksøkte klubbene, har vår rase trekk som også kan, føre til
helseutfordringer. Som raseklubb må vi ta dette på alvor og bidra til både kontroll med
dette, men også iverksette tiltak dersom vi ser at avlen går i feil retning.
 
Norsk Boxerklubb startet dette arbeidet mange år før søksmålet fra dyrebeskyttelsen var et
faktum. Vi har også vært aktive inn i NKKs arbeid med dette. Styret har diskutert dette med
klubbens tillitsvalgte for flere år siden og vedtatt at vi skal etablere et snutemålingsprosjekt
for å få mer faktakunnskap om hvordan snutelengden faktisk er i forhold til standarden.
 
I det følgende vil jeg fortelle litt om bakgrunnen for at styret i 2018 fattet vedtak om å starte
med dette prosjektet. Et prosjekt styret anerkjenner at både har en betydning for boxerens
helse, men også har en betydning med tanke på vårt omdømme.

I 2013 vedtok NKK at det skulle utarbeides rasespesifikke dommeranvisninger (BSI) for en
rekke norske hunderaser, deriblant boxere.

Dommeranvisningene skal gi anvisninger til dommere om hva det er
viktig at de tar hensyn til når de skal dømme. Et av punktene i boxerens
BSI er faren for at forholdet mellom snute og skalle, som skal være 2:1
ikke opprettholdes.
 
Da Norsk Boxerklubb hadde punktene i BSI’en til høring blant
oppdrettere og medlemmer i 2013, kom det klart frem at mange var
bekymret for om snutelengden for boxer var kortere enn standarden
tilsa.
 
I 2016 sa Norsk Boxerklubb ja til å delta i et pilotprosjekt for utvikling av objektiv metode for
måling av relativ snutelengde på hund. Prosjektet var i regi av Aninova og foregikk i
samarbeid med NKK. Pilotprosjektet hadde som formål å vurdere ulike metoder for måling
av snute og skalle opp mot praktisk bruk. Det ble blant annet sett på variasjon i mål på
samme hund ved ulike
metoder, hva som egnet
seg best og om målingene
varierte mye fra person til
person når vi introduserte
flere målere på samme
hund. Tanken var at
dersom målingene
varierte mye, var dette et
tegn på at målingen ikke
var spesielt anvendbar i praksis. Konklusjonen på dette prosjektet, var at
ingen av målemetodene som ble testet ut egentlig var spesielt anvendbare.
12 boxere var med i prosjektet i 2016. Totalt deltok 66 hunder.

I februar 2016 fattet hovedstyret i Norsk Kennel Klub følgende vedtak:NKK inviterte rasklubbene til dialogmøter der man la frem bekymring for at kortsnutede
 
hunderasers problemer med pust og varmeregulering.
 
I april samme år kom de med et internt dokument der de både beskrev de utfordringene og
problemene NKK hadde identifisert knyttet til brachyocephale hunderaser. Dokumentet
skapte storm i flere raseklubber fordi det bl.a la frem alternativer som innebar
rasekrysninger. Dette dokumentet og flere påfølgende møter mellom NKK og berørte
raseklubber, deriblant Norsk Boxerklubb, kan sies å være starten på det som i 2017 ble
etablert som NKKs brachiocephalråd. På denne tiden ble alle raseklubbene med
brachiocephale raser, bedt om å sende inn et dokument til NKK der man beskrev hvilke tiltak
man hadde iverksatt for å sikre at de brachyochephale trekkene ikke ble problematiske. NBK
fikk gode tilbakemeldinger på vårt dokument.
 
Våren 2018 fattet Norwegian et vedtak om at hunder med
korte snuter ikke fikk lov til å fly med deres fly. Norwegian
begrunnet forbudet med at raser med flate neser kan få
pusteproblemer og risikerer overoppheting på grunn av
stress under flyturen. Flyselskapet viser til en uttalelse fra
Veterinary Medical Association om farene ved å frakte
denne typen hunde- og katteraser.
 
Jobbet intenst sammen med andre raseklubber i
Raseklubbenes Fellesallianse og NKK for å få endret
vedtaket. Etter noen intense uker endret tilslutt Norwegian sitt vedtak og erstattet det med
et egenerklæringsskjema som ser på enkeltindivider fremfor hele raser.


Saken med Norwegian gjorde det enda mer klart for styret at det var behov for å ta fatt i
problematikken rundt korte snuter. Vi var blitt kjent med et snutemålingsprosjekt i regi av
Norsk Rottweilerklubb og tok kontakt med dem.
 
Deres prosjekt var startet i 2017 og gikk ut på å kartlegge
tilstand på ratio skalle-snute i rottweilerpopulasjonen. De
skulle bruke tre år på kartleggingen som skulle foregå ved at
man brukte et spesialtilpasset instrument for å måte forholdet
mellom skalle og snute på alle klubbens spesialutstillinger. Hos
rottweiler skal ratioen være 40/60, men klubben hadde en
hypotese om at snutelengden i den norske populasjonen
hadde en snutelengde som nærmet seg boxerens.

Da vi i 2018 tok kontakt med Rottweilerklubbens leder, Robert Tenold, fikk vi god hjelp både
til å forstå hva deres prosjekt hadde søkelys på og hvilke utfordringer de hadde støtt på
underveis. De påpekte hvor viktig det var å finne et godt instrument for å måle forholdet
mellom skalle og snute.

Rottweilerklubben hadde først en frivillig måling av hunder på spesialutstillingene i 2017, før
de fra 2018 innførte obligatorisk måling av alle hunder på spesialutstillingene. Det ble ikke
publisert navn på noen av hundene som ble målt, de ble listet opp med nummer. Etter
målingene i 2017, viste resultatene at ingen hunder hadde snuter som hadde det korrekte
forholdet 40/60. Opprinnelig plan var at hundene skulle måles etter at dommeren hadde
gitt sin bedømming. Tilbakemeldingen vi har fått tilsier imidlertid at de på flere
spesialutstillinger i 2018, inkluderte snutemålingen som en del av bedømmingen.

Norsk Boxerklubb diskutere et mulig snutemålingsprosjekt for boxer med klubbens
tillitsvalgte på samarbeidskonferasen i oktober 2018. Det var overveldende støtte til et slikt
prosjekt. I etterkant av samarbeidskonferansen vedtok styret at vi skulle igangsette arbeidet
med å få utviklet et verktøy for måling av snutelengde.

Den 7. januar 2019 sendte Dyrebeskyttelsen Norge inn flere bekymringsmeldinger til
Mattilsynet om uetisk avl av utstillingshunder. Dyrebeskyttelsen Norge varslet her om
hunder de mente de hadde observert at pustet dårlig under hundeutstillingen Dogs4All
høsten 2018.

I mai 2019 fikk Norsk Boxerklubb informasjon om
at det var fattet et vedtak som forbød avl på
hunder med korte snuter (mindre enn forholdet
1:2) i Nederland. Vi sjekket opp dette med den
nederlandske ATIBOX-representanten, som kunne
bekrefte at dette var tilfelle. Som en konsekvens
av dette anbefalte mopsklubben i Nederland at all
avl på Mops skulle stanses inntil videre. På facebooksiden
Norsk Boxerklubbs diskusjonsforum (åpen for medlemmer) kan dere lese mer om dette. Den Nederlandske
kennelklubben har laget et system med trafikklys, der det ikke lenger er lov å avle på hunder
i «rød sone», man skal være varsom og følge med på avl i «gul sone» (her er boxer) og det er
ingen restriksjoner i «grønn sone». Foto er hentet fra nettsidene til RTLnieuws.
 
I juni 2019 deltar Norsk Boxerklubb på seminar i regi av NKK og NKKs
Brachycephalråd. På seminaret diskuteres BOAS, en forkortelse som står
for Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. BOAS er et problem som
kan ramme alle brachycephale raser. Leder av The Cambrigde BOAS
research group, MA VetMB CertVR, CertSAS DipECVS MRCVS Jane Ladlow
er spesialist i kirurgi på smådyr (bløtvev) og har gjennom en årrekke
arbeidet med og forsket, blant annet på BOAS (Brachycephalic Obstructive
Airway Syndrome). I forbindelse med seminaret rådfører klubben seg med
Ladlow om hvilke tiltak hun mener er nødvendig for boxer. Ladlow er klar på at hun mener
det er av avgjørende betydning at vi for boxer inkluderer en vurdering av nesebordsåpning i
tillegg til snutemålingen,
 
Høsten 2019 var klubben så heldige at vi fikk tilbud om hjelp fra en industridesigner på
Oppdal til å utvikle et verktøy for måling av forholdet mellom snute og skalle på boxer. I
januar 2020 sendte vi ut informasjon til alle medlemmer om snutemålingsprosjektet.
 
Medlemmene fikk da vite at styret hadde vedtatt at det skulle igangsettes et prosjekt for å ta
problematikken med snutelengde på alvor hos boxer. Vi viste til innhentet informasjon om
hva som gjøres i andre raser og da særlig om BOAS-prosjektet i regi av NKK (utviklet av
Cambrige University) der bl.a. mops deltar, samt snutemålingsprosjektet som har pågått i
over to år i Rottweilerklubben.
 
Med utgangspunkt i det vi hadde innhentet av
informasjon, vedtok vi at vi skulle kombinere måling av
forhold mellom snute og skalle (del 1) og måle
neseborsåpning (del 2).
 
Bildet dere ser her er skala for neseborsåpning for mops,
fransk bulldog og bulldog. Vi må få laget en tilsvarende
skala for boxer og har derfor allerede samlet inn bilder
av rundt 50 snuteknapper. Vi planlegger å få bistand til å
velge fire som er i tråd med skalaen. Vi trenger bilder av
mange flere snuter. Send dem gjerne til
post@norskboxerklubb.no.
 
På bildet ser dere prototypen på snutemålingsverktøyet
som ble testet ut på vinterutstillingen i februar 2020.
Planen var at vi skulle teste verktøyet og gjøre
justeringer utover i 2020. Koronasituasjonen i Norge
satte dessverre en stopper for det.
 
I januar 2020 varslet Dyrebeskyttelsen i Norge at
de ville saksøke NKK som tillot avl på enkelte
raser. Boxer var ikke blant rasene som man
varslet ville omfattes av søksmålet. På NKKs
nettsider kan dere lese mer om dette søksmålet.
 
I løpet av det siste året har klubben arbeidet
videre med å utvikle måleverktøyet for måling av
forhold mellom skalle og snute, ytterligere. Det er nå laget en prototyp som er produsert i
rundt 30 eksemplarer. Såvidt jeg er kjent med, tenker man å distribuere måleverktøyet til
lokalavdelinger og kontaktområder, slik at man kan begynne å trene på å bruke det.

Jeg håper vi kommer i gang med prosjektet nå som koronaen igjen tillater oss å avholde
utstillinger. VI vil sette opp måling av snutelengde på utstillingen i februar og håper mange
vil komme innom for å måle.

Av Line Orlund, utgitt i Boxernytt nr4 2021 i PDF