Kartleggingsprosjekt Spondylose

Hvordan utvikler spondylose seg og hva er normal spondylosestatus for boxere i forskjellige aldersgrupper?

Eris rygg 2

Over 100 000 kroner er samlet inn, og spondyloseprosjektet kan endelig be medlemmene bidra med den praktiske delen av prosjektet. Etter gitte kriterier sponser klubben inntil 1500 kroner til eiere av boxere som røntges for spondylose for annen gang.

De tre gradene spondyloseKlubben har hatt overvåkningsprogram for spondylose siden tidlig på 1990-tallet. I perioden 2002-2012 har 44% av boxerne som er rutinerøntget en grad av spondylose, de fleste har svak grad, og nesten alle disse hundene er røntget mellom 12 og 24 måneder. I løpet av disse årene har det vært liten endring i frekvens og alvorlighetsgrad av spondylose ved rutinerøntgen. Majoriteten av hundene som er rutinerøntget er under 2 år. Vi har derfor liten kjennskap til utviklingen hos hunder som er eldre enn dette. Spondylose utvikler seg gjennom hundens liv, det er derfor vanskelig å måle sammenheng mellom grad av spondylose og symptomer, fordi hundene nesten utelukkende er røntget ved 1 års alder. Helse og atferdsundersøkelsen viser allikevel at de hundene som har sterk grad ved rutinerøntgen har flere og mer alvorlige symptomer. Spondylose er oppgitt som avlivingsårsak for 11,5 % av boxerne i undersøkelsen, og gjennomsnittsalder ved avliving var for disse hundene 5,8 år.

De aller fleste boxere som har spondylose vil aldri merke dette, men noen vil utvikle symptomer, og for noen av disse blir det et alvorlig problem.

I 2014 vedtok styret etter initiativ fra avlsrådet å starte et prosjekt for å kartlegge hva som er normal spondylosestatus for boxer ved ulik alder. Første del av prosjektet var å samle inn penger til prosjektet. Kreativiteten har vært stor. En gruppe ildsjeler kjøpte inn boxerbamser som ble gitt i gave til alle som donerte 500 kroner eller mer til prosjektet. Det har vært samlet inn boxerartikler fra hele landet, som senere har vært loddet ut eller auksjonert bort. Oppdrettere er oppfordret til å donere en sum til helsekontoen per valp. Flere av lokalavdelingene har bidratt med til dels store pengebeløp.

Det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av undertegnede, veterinær Kristin Steinmoen Halle og veterinær Kristin Vikvald Olsson. Gruppen vil overvåke det materiale som kommer inn, og også gå i dialog med NKK når det gjelder både analyse og bruk av resultatene vi får inn. Vi har allerede vært i kontakt med professor Stig Larsen ved NMBU (tidl. Veterinærhøgskolen) vedr. seleksjon av hunder som kan delta i prosjektet. Basert på hans anbefalinger inviterer klubben alle boxere som oppfyller følgende kriterier til å delta:

  • - Vi dekker inntil 1500 kroner for 2. gangs røntgen.
  • - Hunden må være minst 24 måneder gammel OG det skal være minst 12 måneder siden 1. røntgen.
  • - Hunden skal være yngre enn 9 år på tidspunktet  for røntgen.

Før du bestiller time til 2. gangsrøntgen bør du sende en mail til spondylose@norskboxerklubb.no for å forsikre deg om at hunden din fyller kriteriene, OG at det er midler igjen i prosjektet. Når røntgenundersøkelsen er gjennomført venter du til du får svarbrev fra NKK. Kopi av kvittering fra veterinær og kopi av svarbrev fra NKK sendes så til oss på samme mailadresse sammen med ditt kontonummer. Hvis du har mulighet til å sende kopi av svarbrev fra første røntgenundersøkelse også vil dette være verdifullt for å kunne vurdere utviklingen.

Prosjektgruppen vil i nær fremtid ha et møte med helseavdelingen i NKK der vi diskuterer videre rammer og samarbeid rundt prosjektet.  Jo flere boxere vi får inn 2. gangs røntgenresultat fra, jo sikrere blir resultatene. Men, som vi allerede har varslet klubbens tillitsvalgte om – dette er et kunnskapsprosjekt der vi håper å lære mer om spondylose hos boxer ved ulik alder. Det er et prosjekt som vil gå i mange år fremover.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på spondylose@norskboxerklubb.no

mvh

Line Orlund

Hurtigguide: Hva skal til for å delta i Spondyloseprosjektet