ATIBOX Generalforsamling 24. mai 2019 - Romania

Her kommer et «reisebrev» fra årets generalforsamling i ATIBOX, som i år var i Oradea, Romania. 
AtiboxJeg, Line Orlund, reiste til generalforsamlingen med stemmerett. Knut Persen, avtroppende kasserer i ATIBOX, deltok som delegat uten stemmerett.  Generalforsamlingen arrangeres fredag i forkant av den store ATIBOX-utstillingen 25. - 26. mai. 

Oradea ligger i den østlige delen av Romania, forholdsvis nær grensen til Ungarn. Det ble dermed tidlig klart at den raskeste måte på komme seg dit på, var å fly til Budapest, leie bil der og så kjøre de rundt 30 milene frem til Oradea. For å rekke generalforsamlingen fredag ettermiddag var eneste mulighet å reise fra Oslo torsdag morgen.
 
Kjøringen fra Ungarn til Romania må nesten nevnes. Det er faktisk en av de mest vanvittige kjøreturene jeg har hatt. Fartsgrenser var helt tydelig «bare veiledende». Bilene kjørte i 90-130 enten det var 70 eller 100 sone på veien. Flere av forbikjøringene kan bare beskrives som galskap. Jeg «samkjørte» med Åsa Danielson (leder i Sverige). Jeg foran og hun bak, for jeg hadde GPS til min bil, noe hennes leiebil ikke hadde. Vi tok et par pauser på veien, men jeg innrømmer at jeg var forholdsvis sliten og lettet da vi omsider kom frem til hotellet torsdag kveld. Og bare for å forklare hvorfor vi kjørte to biler, vi skulle reise hjem på to forskjellige dager og det var ikke mulighet for å leie bil en vei fra Romania til Ungarn.
 
For meg er ATIBOX i all hovedsak en arena der det er mulig å ha en direkte dialog med representanter (stort sett ledere) fra de andre medlemslandene. Vi er veldig ulike i antall medlemmer og aktivitet, men vi har alle en felles interesse i det å bidra til å drifte våre klubber på en god måte. Utstillingen som arrangeres er en bonus, men ikke viktigst.
 
FraSalen_tnDet er årsmøte i organisasjonen hvert år, der vi diskuterer aktuelle saker og gjør opp status. Hvert 3. år er det generalforsamling der også alle i ATIBOX-styret er på valg. I år var det generalforsamling og det var klart at Knut Persen, som har vært kasserer de siste 9 årene, ikke tok gjenvalg. Reidun Grätz som har vært revisor i like mange år, hadde også takket nei til gjenvalg.
 
Det har i mange år vært varierende grad av «drama» foran valgene til styret i Atibox. For noen er det å sitte i styret viktig rent politisk, og det er ikke alltid sammenheng mellom de som snakker mest og høyest, og de som faktisk er villige til å gjøre en jobb. I år skjedde imidlertid noe som var litt annerledes enn normalt. Noen uker før møtet i Romania ble jeg gjort oppmerksom på at det skulle være et møte mellom noen av Atibox-landene i forkant av møtet. Norge var ikke invitert, heller ikke Sverige og Finland så vidt jeg vet. Om Danmark var invitert vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva som var tema på møtet.
 
Noen dager før generalforsamlingen ble noen utvalgte land, deriblant Norge, invitert til et møte rett i forkant av generalforsamlingen. Invitasjonen skapte endel rabalder, både fordi mange land ikke var invitert og fordi tidspunktet var sammenfallende med et møte styret i Atibox hadde innkalt til om organisasjonens nye nettsider. Av innkallingen fremkom det ganske tydelig at de som inviterte ønsket å argumentere for en valgliste de ønsket å få stemt inn. Alle Atibox-landene ble gjort oppmerksom på møtet, fordi styret i Atibox valgte å sende ut en korreks til initiativtakerne av møtet. De påpekte at det var usolidarisk å bare invitere noen land, og at det var undergravende for styrets arbeid at møtet var lagt til samme tidspunkt som de hadde invitert til et annet møte.
 
Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle delta på det offisielle møtet om nettsidene. Om de nye nettsidene kan jeg skrive mer senere, det var et helt ok møte med grei og oversiktlig informasjon. Det viktigste var at man nå får sider som organisasjonen selv eier og der det enkelte land selv kan legge inn arrangementer de vil spre informasjon om.  De nye nettsidene ble lansert 12. juni og kan ses på www.atibox.dog
 
Ettersom «nettsidemøtet» var ganske raskt ferdig, bestemte jeg meg også for å gå på det andre møtet, for høre hva som ble sagt.
KnutB_KnutP_RadimFiala_tn 
Møtet ble avholdt i restauranten på hotellet og det var rundt 20 personer tilstede. Flere land som ikke var invitert, møtte også opp, deriblant Milos Lucic som var «den andre» lederkandidaten. Møtet startet med en informasjon fra, vekselsvis Tyskland og Østerrike, om hvor viktig det er at vi får et mer handlekraftig og slagkraftig Atibox. Jeg er jo ikke uenig i at det er et stort behov for begge deler, problemet er å få det til når man er en organisasjon som baserer seg på at alle skal være enige (konsesnsusorganisasjon). Det ble spurt om hvordan de ville få det til, og det ble svart at man tenkte å opprette arbeidende komiteer. Det ble påpekt at man også tidligere har hatt komiteer (f.eks. Helsekomiteen) men at det er vanskelig å få landene til å a) delta og b) bli enige. Slik jeg ser det var det ingen nye ideer eller planer hos de som inviterte på møtet. Det ble spurt om den listen de stilte var en «blokk»-liste. Til dette var svaret at man ikke stilte i blokk, men at man i hvert fall måtte ha inn noen av de sentrale på listen inn i styret. Dette var listen de ønsket valgt inn:
 
·  President: Bernhard Knopek, Tyskland
·  1. visepresident: Florian Stoboran, Romania
·  2. visepresident: Cedric Oda, Frankrike
·  Kasserer: Ginette Hufchmid, Sveits
·  Generalsekretær: Beatrice Stocchi, Italia
·  Ansvarlig for bruks: Carlos Careia, Spania
·  2 varamedlemmer: Henning Egblad, Danmark og Olga De Silva, Portugal
 
På generalforsamlingen deltok representanter fra 29 land (det var med andre ord kun tre land som ikke var representert; Kroatia, Estland og Portugal) Møtet ble innledet av avtroppende president Radim, som så overlot styringen av møtet til Knut Brodal som er ærespresident i ATIBOX. Bortsett fra lang venting før alle var på plass (mange har et litt mer «relativt» forhold til tid enn vi har her), gikk første del av møtet (alle formaliteter) helt fint. De som har gjort en innsats i organisasjonen de siste tre årene ble takket av, herunder Knut Persen og Reidun Grätz.
 
Så kom valgene. Jeg må nesten nevne at det i forkant av dette valget hadde foregått en stygg svertekampanje mot den ene av kandidatene. Dette ble tatt opp i møtet og det var bred enighet om at denne typen kampanjer er helt uakseptable.  
 
Ledervalget sto mellom to kandidater, Bernhard Knopec fra BernhardKnopek_MilosLucic_tnTyskland og Milos Lucic fra Serbia. Jeg hadde snakket med begge kandidatene på forhånd og min stemme, på vegne av Norge, gikk til Milos Lucic. Han har tidligere vært leder av organisasjonen og vi har da hatt et godt samarbeid med ham. Han har gode tanker om inkludering og utvikling, men som tidligere nevnt, er det krevende å få med alle. Tyskland på den annen side har ikke vist vilje til å gå i dialog med styret i Norsk Boxerklubb i flere forhold. Med et knapt flertall (15 mot 14 stemmer) ble Milos Lucic valgt - og da ble det drama et lite øyeblikk. Representanten fra Tyskland, Østerrike, Sveits, Latvia, halvparten av Italias delegasjon (hun med stemmeretten gikk ikke) og Danmark marsjerte ut. De to første landene hadde tydeligvis diskutert saken på forhånd og leverte brev på vei ut der de, etter eget utsagn, varslet utmelding av Atibox. Representanten fra Sveits og Danmark ga beskjed om at de ikke lenger stilte som kandidater til verv. Vi som var igjen opplevde hele seansen som ganske merkelig. Det var ikke noe galt med valgprosessen og jeg skjønner jo at de var skuffet over at «deres» lederkandidat ikke ble valgt, men likevel var det underlig. Det ble valgt et godt styre og det var hyggelig å kunne støtte og bidra til at svenske Anders Härnman ble valgt inn. Jeg hadde også ønsket å stemme på representanten fra Danmark, men ettersom han trakk sitt kandidatur da han forlot møtet, ble han selvfølgelig ikke valgt.
 
Her er de som ble valgt:
·   President: Milos Lucic, Serbia 
·   1. visepresident: Nicolas Limon, Belgia
·   2. visepresident: Iwona Magdzlarska, Polen
·   Generalsekretær: Beatrice Stocchi, Italia
·   Kasserer: Henry Beuks, Nederland
·   Ansvarlig for bruks: Juan Carlos Garcia, Spania
·   2. varamedlemmer: Anders Härnman, Sverige og Eafae Hernändez, Bosnia-Hercegovina
NyeStyret_tn 
Møtet fortsatte i rolige former. Vi hadde gode diskusjoner både om pris for påmelding til Atibox utstillingen og kriterier for å få arrangere utstilling. Det ble diskutert den høye økonomiske risikoen knyttet til å arrangere spor og IPO stevnene til Atibox (har vært vanskelig å få noen til å ta på seg arrangementene). Generalforsamlingen ble enige om en ny og bedre finansiering av disse arrangementene slik at det blir mindre risikabelt i fremtiden. Det var flere av arrangementene der det ikke hadde meldt seg arrangører. Styret i Atibox vil jobbe videre for å få på plass dette. 
 
Den forrige Generalforsamlingen i Atibox i 2016 vedtok hvor Atibox-utstillingene til og med 2020 skulle ligge. Det har derfor lenge vært klart at utstillingen i 2020 arrangeres i Belgia. I år vedtok vi at utstillingene for de neste tre årene skal være:
 
2021 – Ungarn (Europavinnerutstillingen arrangeres også her i 2021)
2022 - Spania
2023 – Bosnia-Hercegovina.
 
Bosnia-Hercegovina er en veldig, veldig liten Boxerklubb og de hadde derfor fått med et skriftlig dokument fra landets kennelklubb, om at de ville bistå med å få arrangementet vel i havn. Representantene fra Bosnia-Hercegovina var tydelige på at de hadde store forventninger til hva et slikt arrangement vil bety for rekruttering til klubben og markedsføring av rasen.
 
De siste årene har det vært jobbet mye for å få registrert Atibox som en selvstendig organisasjon. Jeg kjenner ikke alle diskusjonene som har vært i styret, men jeg har forstått at det har vært en grundig prosess som førte til at man endte med å registrere organisasjonen i Nederland. For min del var det viktig at avtroppende kasserer, Knut Persen var fornøyd med reglene der i forhold til registrering av en bankkonto. Til generalforsamlingen var det lagt frem et sett nye regler for organisasjonen. Disse ble ikke godkjent. Man gjorde små justeringer som sikret at man iverksatte registreringen av ny bankkonto, men valgte ellers å nedsette et utvalg som skal lage et helhetlig forslag til neste årsmøte i 2020.
 
Generalforsamlingen i Atibox var, som vanlig, lagt til fredag før Atibox utstillingen. I år var det faktisk ingen norske hunder påmeldt til utstillingen, men det var likevel flere nordmenn som hadde tatt turen nedover for å titte. Rundt 500 boxere var påmeldt. Jeg brukte utstillingen til både å se på mange flotte hunder, men hovedsakelig sørget jeg for å snakke med representanter for mange lands klubber. Det var lærerikt og ikke minst ser jeg at det er nyttig i forhold til fremtidig samarbeid.
 
Med vennlig hilsen
 
Line Orlund, leder